cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Český výrobek a ochranná známka

Zdroj: BusinessInfo.cz, 21. 3. 2013 (článek převzatý z časopisu Komora.cz)

Řada českých výrobků v historii se proslavila celosvětově. Není důvod, aby se i další výrobky a služby českého původu neproslavily nyní, nebo v budoucnu. K tomu, aby se tak mohlo úspěšně stát, nestačí jen dobrý výrobek nebo služba, ale je potřeba si rovněž výrobek nebo službu správně chránit.

Ochranná známka je označení, které je schopno grafického nebo prostorového znázornění, může tedy jít o slovo, logo nebo frázi, kterou se rozlišuje výrobek, nebo výrobky a služby od jiných. Jak tedy ochranné známky upravuje zákon u nás? Jedná se o zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. v platném znění. Ochranné známky jsou také jednou z mála oblastí lidské činnosti, která je mezinárodněprávně prakticky jednotně regulovaná.

Připomeňme si, že nejstarší mezinárodní dohodou je Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z roku 1891, kterou tehdejší ČSSR přijala v roce 1975 v její tedy už několikeré revizi. Jak vidíte, problematika ochranných známek se právně řešila už před více než sto lety. Z dalších mezinárodních dohod si pak připomeňme ještě Protokol k Madridské dohodě z roku 1989 a Niceskou dohodu o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek dnes již ve své desáté verzi. Z těchto všech mezinárodních předpisů a předpisů Evropské unie pak vychází český zákon z roku 2003. Jak definuje to, co může být ochrannou známkou?

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvaru výrobku nebo jeho obalu, pokud je takové označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobku nebo služeb druhé osoby. Podle uvedené definice se laik raduje a je toho názoru, že tedy lze zapsat do rejstříku ochranných známek vše, ale chyba lávky! Kdo čte v zákoně dál, záhy se dozví, že existuje tzv. negativní výčet, který výslovně stanoví, co je ze zápisu, a tudíž z ochrany vyloučeno. Pro detailisty se jedná o ustanovení § 4. Nebudu jej tady citovat celý, protože tím bychom se hned dostali na konec, ale jako příklad musím uvést třeba označení, které nemá rozlišovací schopnost, nebo označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Jak už tedy víte, ochranné známky máme slovní, obrazové nebo kombinované a poslední kategorií jsou ochranné známky prostorové. Ochrana ze zákona začíná okamžikem zápisu ochranné známky Úřadem pro ochranu průmyslového a duševního vlastnictví se sídlem v Praze 6.

Sice zákonná ochrana je poskytována až po zápisu ochranné známky do rejstříku Úřadem, ale pozor! Ochrana se poskytuje zpětně, a to k momentu podání přihlášky! Lhůtě mezi podáním přihlášky a zápisem ochranné známky do rejstříku se říká hezky nečesky – karenční lhůta. Úřad zkoumá přihlášku a přihlašovanou známku z mnoha úhlů pohledu a jeho zkoumání je skutečně komplexní a trvá několik měsíců, někdy se může táhnout i déle než rok, a to zejména v těch případech, kdy jsou proti zápisu podány námitky. Ano, zjednodušeně každý může podat námitky, pokud prokáže svůj právní zájem. Každá přihláška se zveřejňuje a ve lhůtě je možné podat proti přihlášce námitky. Běžně není možné sledovat tolik různých registrů najednou, proto se právě pro řízení u Úřadu používají patentoví zástupci nebo specializovaní advokáti. Možná se ptáte, proč se vůbec otázkou registrace ochranné známky zabývat? Je to velice silná právní ochrana, která má přednost před lecčíms, například před zápisem jména firmy v obchodním rejstříku. Majitel ochranné známky se tak může domáhat více a silnějšími právními prostředky ochrany svého zboží nebo služeb, a to nejen u nás, ale i v Evropě a ve světě. Navíc je několik způsobů ochrany, může být národní, evropská, mezinárodní a celosvětová. Podle toho se také odvíjejí poplatky za přihlášení ochranné známky. Co je rovněž dobré vědět, je to, že ochrana se poskytuje na deset let a pak je potřeba ochranu prodloužit, což je v zásadě otázka zaplacení poplatku.

Autor: Michal Kroft, Advokát, Managing Partner (NWD Legal)